Hyundai

AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


Cold Air Induction System
 • 1997-2001 for Hyundai Tiburon 2.0L
 • Blue
 • $213.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 1997-2001 for Hyundai Tiburon 2.0L
 • Red
 • $213.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 1997-2001 for Hyundai Tiburon 2.0L
 • Gunmetal Gray
 • $213.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 1997-2001 for Hyundai Tiburon 2.0L
 • Polished
 • $232.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003 for Hyundai Tiburon 2.0L without MAF
 • Blue
 • $234.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003 for Hyundai Tiburon 2.0L without MAF
 • Gunmetal Gray
 • $234.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003 for Hyundai Tiburon 2.0L without MAF
 • Polished
 • $273.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003-07 for Hyundai Tiburon GT V6
 • Blue
 • $270.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003-07 for Hyundai Tiburon GT V6
 • Red
 • $270.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003-07 for Hyundai Tiburon GT V6
 • Gunmetal Gray
 • $270.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2003-07 for Hyundai Tiburon GT V6
 • Polished
 • $294.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2010-12 for Hyundai Genesis Coupe 2.0L
 • Gunmetal Gray
 • $234.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2010-12 for Hyundai Genesis Coupe 3.8L
 • Gunmetal Gray
 • $316.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2010-12 for Hyundai Genesis Coupe 3.8L
 • Polished
 • $344.99
  Ships 08/04/16
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2013 for Hyundai Genesis Coupe 2.0L
 • Polished
 • +12 HP
 • CARB EO #D-670-21
 • $328.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2013 for Hyundai Genesis Coupe 2.0L
 • Gunmetal Gray
 • +12 HP
 • CARB EO #D-670-21
 • $310.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2012-16 for Hyundai Veloster 1.6L
 • Polished
 • CARB EO #D-670-21
 • $213.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2012-16 for Hyundai Veloster 1.6L
 • Gunmetal Gray
 • CARB EO #D-670-21
 • $206.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping

  Hyundai/KIA

  AEM Air Induction Systems for Hyundai/KIA


  Cold Air Induction System
 • 2011-14 for Hyundai Sonata & for Kia Optima 2.4L
 • Gunmetal Gray
 • $241.99
  Ships in 24hrs
  FREE Shipping