BB-Chevy: 3/8-16 x 1.25'', 16/pkg.


Ford 289-302-351W: 5/16-18 x 2'', 12/pkg.
SB-Chevy, Chrysler, AMC 290-401: 3/8-16 x 1'', 12/pkg


SB-Chevy: 3/8-16 x 1'', 12/pkg.