Installation Kits

OER Leaf Spring Installation Kits & Components


Rear Monoleaf Spring Installation Kit
 • 1967-70 Camaro/Firebird
 • 1968-79 Nova/Chevy II
 • $95.65
  Ships 08/08/16
  FREE Shipping

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Installation Kit
 • 1967-70 Camaro/Firebird
 • 1968-79 Nova/Chevy II
 • For vehicles without rear sway bar
 • $95.65
  Ships Today
  FREE Shipping

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Installation Kit
 • 1967-70 Camaro/Firebird
 • 1968-79 Nova/Chevy II
 • For vehicles with rear sway bar
 • $95.65
  Ships Today
  FREE Shipping

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Installation Kit
 • 1970-81 Camaro/Firebird
 • $95.65
  Ships Today
  FREE Shipping

  Anchor Plates

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Anchor Plate
 • 1968-69 Camaro/Firebird
 • Right
 • $35.28
  Ships Today

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Anchor Plate
 • 1970-81 Camaro/Firebird
 • Left or Right
 • $32.97
  Ships Today

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Multi-Leaf Spring Anchor Plate
 • 1968-69 Camaro/Firebird
 • Left
 • $35.28
  Ships Today

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Anchor Plate Bolts
 • 7/16"-20 x 1-15/16"
 • 1970-81 Firebird Formula 400
 • 1971-81 Camaro with F41 Suspension & Trans Am
 • 1974-79 Nova with F41 Suspension
 • Use with rear sway bar bracket
 • $7.67
  Ships Today
  (1)

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Anchor Plate Bolts
 • 7/16"-20 x 1-5/16"
 • 1968-70 Camaro V8 (Except 307 & 327)
 • 1968-79 Nova (Except F41 Suspension)
 • 1971-81 Camaro (Except F41 Suspension)
 • 1972-81 Firebird (Except Formula, T/A)
 • Use with rear sway bar bracket
 • $7.67
  Ships Today

  Eye Brackets

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Front Leaf Spring Eye Bracket
 • 1967-69 Camaro/Firebird
 • Left (Mono or Multi Leaf)
 • $32.97
  Ships Today
  (1)

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Front Leaf Spring Eye Bracket
 • 1967-69 Camaro/Firebird
 • Right (Mono or Multi Leaf)
 • $32.97
  Ships Today

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Eye Bolts
 • 1967-74 Camaro/Firebird
 • 1/2"-20 x 5"
 • 2/pkg
 • $18.67
  Ships 08/09/16

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Eye Bracket Nut
 • 1967-81 F-Body and 1968-79 X-Body
 • 1/pkg
 • $4.37
  Ships 08/08/16

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Eye Bracket Nuts
 • 1967-81 F-Body and 1968-79 X-Body
 • 6/pkg
 • $13.17
  Ships Today
  (1)

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Eye Bracket Bolt
 • 1967-81 F-Body and 1968-79 X-Body
 • 1/pkg
 • $4.37
  Ships Today

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Leaf Spring Eye Bracket Bolts
 • 1967-81 F-Body and 1968-79 X-Body
 • 6/pkg
 • $12.07
  Ships Today

  Forward Bushing

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Leaf Spring Forward Bushing
 • 1967-80 Camaro/Firebird
 • 1968 Nova/Chevy II
 • 1973-74 Nova
 • 1973-79 Omega
 • 1976-79 Seville/Skylark
 • 1/pkg
 • $21.97
  Ships 08/08/16

  Shackle Bushings

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Leaf Spring Shackle Bushing
 • 1962-69 Nova/Chevy II
 • 1967-69 Camaro/Firebird
 • 1/pkg
 • $7.67
  Ships 08/08/16

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Leaf Spring Shackle Bushing
 • 1970-79 Nova
 • 1970-81 Camaro/Firebird
 • 1/pkg
 • $7.67
  Ships 08/08/16

  OER Leaf Spring Installation Kits & Components


  Rear Leaf Spring Shackle Bushings
 • 1970-79 Nova
 • 1970-81 Camaro/Firebird
 • 8/pkg
 • $50.99
  Ships 08/08/16